Plánované školské akcie

Prehľad akcií

Plánované školské podujatia v šk. roku 2016/2017

Názov podujatia

Termín

Organizuje

Mosty bez bariér, Pribeník

14.09.2016

Mgr. Füzyová, Mgr. Morvayová

Plenárne zasadnutie ZR

23.09.2016

výbor    Združenia rodičov

Deň jazykov

26.9.2016

PhDr. Džupinová, Ing. Marcaníková

Korešpondenčná škola ekológie

celoročne

Mgr. Füzyová

Výstava Poľovníctvo, lesníctvo

24.–26.11.2016

RNDr. Miňová, Ing. Mirgus

Prax v zahraničí

október 2016

MVDr. Ivanová

Veterinárny deň, výstava  drobnochovu

3. 10. 2016

MVDr. Kačúr , MVDr. Kuspan

Deň zdravého životného štýlu

3. 10.  2016

Mgr. Blišková

Bedmintonový turnaj

október 2016

Mgr. Maťugová

Musíme si pomáhať – Týždeň ľudských práv

10. – 14.10. 2016

Mgr. Riemerová, Mgr. Bodnárová

Konferencia. „Voda a klim. zmeny“

19.-22.10.2016

MVDr. Mucha, MVDr. Morvayová

Správna voľba povolania -prezentácia SŠ

20.-21. 10.  2016

Ing. Zlatošová

Súťaž „O cenu ústř. ŕeditele SVS“

23. –26.10. 2016

MVDr. Morvayová, MVDr. Benková

Súťaž - iBobor

november 2016

Mgr. Gajdošová

Zdravie a drogy

8.– 11.11.2016

MVDr. Izáková

Prijatie  do cechu veterinárov

14.11.2016

Mgr. Blišková

Kultúrne dopoludnie

14.11.2016

Mgr. Riemerová

PRO EDUCO

29.11.-1.12.2016

Ing. Zlatošová

Stužkové slávnosti –IV.A- IV.B- IV.C

18.11.,5.11,2.12. 2016

Triedni učitelia

Olympiáda v ANJ a NEJ

november 2016

PhDr. Džupinová, Ing. Marcaníková

Prezentácia SŠ

november 2016

Ing. Zlatošová, MVDr. Pačaj

Olympiáda ľudských práv -šk. kolo

december 2016

Mgr. Riemerová, Mgr. Bodnárová

Vianočná akadémia

22.12.2016

Mgr. Blišková, Mgr. Bolješiková

Školský ples –VII. ročník

1. 02. 2017

MVDr. Morvayová, RNDr. Miňová

Školské kolo SOČ

09. 02  2017

MVDr. Slimák

Volejbalový turnaj

február 2017

Mgr. Maťugová

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

február 2017

Mgr. Riemerová, Mgr. Bodnárová

Študentský Valentín

14. 02. 2017

Mgr. Blišková

Divadelné predstavenie v ŠD Košice

február 2017

Mgr. Riemerová

Súťaž Naj agro dievča a chlapec

február  2017

Ing. Zlatošová, MVDr. Pačaj

Floorbalový turnaj tried

apríl  2017

Mgr. Maťugová, Mgr. Mešter

Matematická súťaž PANGEA

apríl  2017

Mgr. Gajdošová

Deň Zeme

apríl  2017

Mgr. Füzyová, MVDr. Hájniková

Mestské podujatie „ Štvorylka“/“Karička“

05, 06/2017

Mgr. Maťugová

Jazykový talent Košíc

máj 2017

PhDr. Džupinová, Ing. Marcaníková

Rozlúčka so štvrtákmi

10. 05  2017

Žiacka školská rada, Mgr. Blišková

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku

jún 2017

MVDr. Simko, MVDr. Benková

Deň športu

29. 06. 2017

Mgr. Maťugová, Mgr. Mešter

 

Plánované školské exkurzie v šk. roku 2016/2017 

Názov podujatia, miesto

Termín

Účastníci

Organizuje

Život v noci, ruja vysokej zveri, ZOO Košice

september  2016

III. A

MVDr. Simko, Ing. Mirgus

30 sezón ZOO, Východoslovenské múzeum

 september  2016

výber žiakov

MVDr. Simko,

MVDr. Morvayová

Po stopách dávnej minulosti– Kežmarok

27.september 2016

prvý ročník

Mgr. Riemerová,

Mgr. Bodnárová

Týždeň aktivít ľudských práv -Osvienčim, Krakow

december  2016

výber žiakov

Mgr. Riemerová

 Štúr–túr - Martin

16.-17.05.2017

druhý ročník

Mgr. Riemerová,

Mgr. Bodnárová

Odpadové hospodárstvo , KOSIT Košice

24.-26.05. 2017

výber žiakov

Mgr. Füzyová

Prehliadka ZOO,  Nyiregyháza

28. 06.  2017

výber žiakov

MVDr. Izáková, Mgr. Füzyová

Chov japonských  prepelíc a cestovináreň KUK-FUK Malá Ida

04/2017

06/2017

štvrtý ročník

tretí ročník

MVDr. Benková,

Ing. Zlatošová

Dotyková ZOO,  L.Mikuláš

06/2017

 

MVDr. Morvayová

Hlavné mestá v EÚ-Budapešť,Viedeň

22.-23.06. 2017

výber žiakov

PhDr. Džupinová

Tematická prehliadka, obchodná  sieť FRESH

11/2016

03/2017

štvrtý ročník

tretí ročník

MVDr. Benková,

Ing. Zlatošová

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347