Prijímacie konanie

Kritéria prijímacieho konania


Stredná odborná škola veterinárna

Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17   Košice – Barca , www.sosvet.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kritériá a ostatné podmienky na  prijímacie konanie  pre školský rok 2018/2019

určené  v súlade § 65 zákona NR SR číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

 

Študijný odbor: 4336 M 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena

Plán prijatia: 1 trieda, počet žiakov 30
 

Študijný odbor: 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie

Plán prijatia: 1 trieda, počet žiakov 30

 

Prijímacie konanie

 1. Bez prijímacej skúšky na overenie vedomostí sa prijmú uchádzači, ktorí v testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli úspešnosť najmenej  90%. Ostatní uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku z predmetov SJL a BIO formou písomného testu.
 2. Do prijímacieho pokračovania môžu byť zaradení žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá v súlade so ŠVP pre skupinu odborov 43 veterinárske vedy .
 3. Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe počtu bodov získaných za výsledky v ZŠ, v celoštátnom testovaní  žiakov v roku 2018 a z výsledkov prijímacej skúšky.
 4. Bodové ocenenie výsledkov v ZŠ - spolu najviac 60 bodov

Bodové ocenenie prospechu - najviac 58 bodov - za prospech na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka v  profilových predmetoch (SJL, BIO) a ostatných vybraných predmetoch (CUJ, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE) .

Predmet

Počet bodov pri

známke   1

 známke   2

 známke   3

 známke   4

SJL , BIO

5

4

1

0

Cudzí jazyk

4

2

1

0

Ostatné predmety

3

2

1

0

Bodové ocenenie súťaží - najviac 2 body za umiestnenie do 3. miesta na predmetových olympiádach v okresných  alebo vyšších kolách.

     5Bodové ocenenie výsledkov  celoštátneho testu  v 9. ročníku - spolu najviac 20 bodov

Body sa prideľujú za test zo slovenského jazyka tak, že v intervale 5% úspešnosti v teste z predmetu sa prizná 1 bod (napríklad pri úspešnosti 16% až 20% sa zapíšu 4 body, pri úspešnosti 96 % - 100% 20 bodov). Výsledky  testu z matematiky sa do bodového hodnotenia PS nezapočítavajú.

 1. Bodové ocenenie prijímacej skúšky – spolu najviac 40 bodov                                              Za test zo slovenského jazyka a literatúry sa priradí najviac 20 bodov, za test z biológie najviac 20 bodov.
 2. Uchádzačom, ktorí sa hlásia na 2 odbory sa výsledok testov prijímacích skúšok z BIO a SJL v prvom termíne započíta do bodového ocenenia prijímacej skúšky na iný odbor v druhom termíne.

 

Rozhodnutie o prijatí

 1. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí na základe poradia uchádzačov podľa študijného odboru a voľných miest. 
 2. Pri rovnosti bodov sú zvýhodnení uchádzači:
  1. s lepšími výsledkami v profilových predmetoch v ZŠ
  2. s lepším priemerom známok za 1. polrok 9.ročníka
  3. s lepším výsledkom v teste T9 z matematiky

 

Schválené v pedagogickej rade 21.02.2018

                   MVDr. Ladislav Mucha

                                                                                                           riaditeľ školy

Kontakt

 • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
  Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
 • +421 x 055 6855347