Kvapka, n.f.

Neinvestičný fondKVAPKA n.f. so sídlom Košice - Barca, Mladých poľnohospodárov 2, bola zriadená 28. 08. 1997 pod číslom 97/07722 ako neinvestičný fond. Neinvestičný fond sa zriaďuje na dobu neurčitú.

     Zriaďovateľmi sú Mgr. Jozef Skybjak a RNDr. Agáta Pinčáková. Správcom fondu je Ing. Daniela Šimkovičová.

     Účelom neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.

Orgány investičného fondu:
     Správna rada:
RNDr. Agáta Pinčáková
Ing. Daniela Šimkovičová
MVDr. Ladislav Mucha
MVDr. Mikuláš Kačúr

     Správca:
Ing. Daniela Šimkovičová 


Podmienky darovania 2 % z daní


Darcovia, ktorí chcú darovať neinvestičnému fondu KVAPKA 2 % z dane postupujú takto:

     1. Zamestnanci, ktorí neodovzdávajú daňové priznanie využijú priložené tlačivá: 

         Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_2018.pdf

a  Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2018.pdf   

     2. Fyzické osoby, ktoré odovzdávajú daňové priznanie dane z príjmov FO daňovému úradu majú uvedenú rubriku v daňovom tlačive, do ktorej vypíšu iniciály KVAPKA n.f.

     3. Právnické osoby, ktoré odovzdávajú daňové priznanie dane z príjmov PO daňovému úradu majú uvedenú rubriku v daňovom tlačive, do ktorej vypíšu iniciály KVAPKA n.f.


 

Iniciály KVAPKA n.f.:
    

Číslo účtu: 4009064834/7500

IBAN: SK 71 7500 0000 0040 0906 4834

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.
Sídlo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
Právna forma: Neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 30688841

Kontakt

  • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
  • +421 x 055 6855347