Nedeľa 22. 4. 2018

Sponzor

Ďakujeme firme MedSoft s. r. o., ktorá nám bezplatne poskytla veterinárny program VetPro na výuku pre našich žiakov. 

KSK

http://web.vucke.sk/

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom:

 • 65 stredných škôl
 • 5 jazykových škôl (z toho 3 bez právnej subjektivity),
 • 15 školských internátov (z toho 12 bez právnej subjektivity),
 • 44 zariadení školského stravovania (bez právnej subjektivity)
 • 1 školy v prírode
 • 5 centier voľného času (z toho 4 bez právnej subjektivity),
 • 1 školského klubu detí (bez právnej subjektivity). 

Oznam k prijímacím skúškam 2018

Pre administratívne konanie a  zdĺhavosť legislatívneho schvaľovania  nového študijného odboru veterinárny analytik kvality a bezpečnosti potravín  zriaďovateľ zastavil prijímacie konanie na tento odbor v prvom kole prijímacieho pokračovania v máji 2018. Po schválení experimentálneho overovania na MŠVVaŠ SR môže byť pokračovanie na tento odbor v druhom kole prijímacích skúšok v termíne jún 2018.

Informácie o konaní druhého kola PS zverejníme na webovej stránke školy v aktuálnom čase.


OZNAM PRE DEVIATAKOV

Vzhľadom na avízované problémy
s podávaním prihlášok na nový odbor -
veterinárny analytik kvality
a bezpečnosti potravín 
je potrebné, aby výchovný poradca ZŠ
v programe PROFORIENT
aktualizoval číselník škôl.

KAM PO MATURITE?POKYNY PRE MATURANTOV

Smernica_na_obhajobu_projektu.docx


Oznam pre rodičov a študentov

Od 1. mája 2016 pracuje na našej škole

školský psychológ. Bližšie informácie

nájdete na podstránke Školský psychológ.


Fotky z prezentácií najdete

v našom fotoalbume


KONTROLA DOCHÁDZKY

Po prihlásení do elektronickej žiackej knižky

si môžu rodičia kontrolovať známky aj

dochádzku žiakov (Príchody do školy).

Kontakt

 • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
  Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
 • +421 x 055 6855347