• Profil školy

     • História školy

     • Naša škola, od 1.septembra 2002  Stredná odborná škola veterinárna v Košiciach-Barci, má vo vzdelávacom systéme Slovenska dlhoročnú tradíciu.  

      Založená bola v roku 1955  v Barci pri  Košiciach na základe zmien v sústave výchovy a vzdelávania poľnohospodárskych odborníkov  ako  Poľnohospodárska technická škola, odbor veterinárny.  Od svojho založenia škola v dennom štúdiu  i  v štúdiu popri zamestnaní  vychovávala  veterinárnych odborníkov s úplným odborným stredoškolským vzdelaním ako jediná na Slovensku niekoľko desaťročí.

       V roku 1961 sa zmenil názov školy na Stredná poľnohospodárska technická škola. Táto zmena názvu  bola spojená s rozšírením študijných odborov o poľnohospodárske odbory  pestovateľstvo – chovateľstvo a chovateľstvo. Pre nedostatočný záujem sa vzdelávanie v týchto  študijných odboroch ukončilo  v roku 1996. Od toho času poskytuje škola vzdelávanie ukončované maturitnou skúškou výlučne v štvorročných študijných odboroch v oblasti veterinárnych vied. 

      V deväťdesiatych  rokoch nastali  zmeny v  poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe, významne sa rozšíril chov zvierat v záujmovej oblasti ( psy, mačky, plazy, vtáky,..) a  činnosti súvisiace s profilom nášho absolventa sa stali predmetom podnikania. Škola v rámci kurikulárnej transformácie reagovala na tieto zmeny aktualizáciou študijných programov na základe najnovších vedeckých a odborných poznatkov v oblasti veterinárnej medicíny a príbuzných odborov. V spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania spracoval kolektív zamestnancov školy základnú pedagogickú dokumentáciu, učebné osnovy a plány pre integrovaný študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena, ktoré sa po experimentálnom overovaní v našej škole stali celoštátne platnou dokumentáciou v oblasti veterinárnych vied.

      Škola sústavne reaguje na potreby trhu práce a do praxe uvádza študijné odbory, ktoré vzdelávacia sústava na Slovensku nemala. Od septembra 2016 prebieha experimentálne overovanie v študijnom odbore veterinárny asistent pre ambulancie a v školskom roku 2017/2018 sa pripravuje experimentálne overovanie pre študijný odbor veterinárny analytik kvality a bezpečnosti potravín.

                  Kvalitnú pedagogickú dokumentáciu, učebné texty a potrebné pomôcky  škola zabezpečuje sústavnou spoluprácou učiteľov odborných predmetov s odborníkmi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, tiež s odborníkmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Komory veterinárnych lekárov SR.

                  Pre využitie kapacity školy v rokoch 1993 až 2009 v objekte školy pôsobila ako právny subjekt Obchodná akadémia. Spolužitie žiakov v odbore obchodná akadémia  a odbore veterinárnych vied veľmi dobre ovplyvňovalo obidve skupiny počas štúdia.

        

      Budova školy a materiálne vybavenie

       

                  Sídlom školy po jej založení  bol priestorovo nevyhovujúci  kaštieľ v Barci. Podmienky pre realizáciu vyučovacieho procesu sa výrazne zmenili od 18. septembra 1970, keď sa škola  v čase 15. výročia svojho vzniku  presťahovala do novej budovy  v mestskej časti Košice-Barca, kde sídli doteraz.

      Súčasnú školskú budovu projektoval Ing. arch. J. Švidroň. V projekte  školy boli  akceptované požiadavky  veterinárnych  odborníkov na priestorové usporiadanie a na materiálne vybavenie špeciálnych učební, laboratórií, pitevne, chirurgickej sály pre veľké a malé zvieratá, špeciálnych sterilizačných miestností, klinickej vyšetrovne pre malé a veľké zvieratá. Škola bola projektovaná  a postavená  pre 8 tried s veterinárnou špecializáciou.

      Od svojho založenia bol škole pridelený školský veterinárny obvod, v ktorom vykonávala komplexnú veterinárnu činnosť. Vedúcim školského veterinárneho obvodu bol veterinárny lekár – zamestnanec školy.  Školský obvod v podstatnej miere zabezpečoval vyučovanie  klinických disciplín a praxe do roku 1974 kedy funkčne zanikol. Od tohto času sa praktické vyučovanie realizuje v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v okolí Košíc, vo veterinárnych  ambulanciách a klinikách, v zriadeniach UVLaF v Košiciach, v spracovateľských podnikoch,  v ZOO, v laboratóriách a chovných zariadeniach školy.

      V poslednom desaťročí svojho pôsobenia  sa škola evidentne mení.  Realizovala sa  komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení, termostatizácia školskej budovy a úprava kotolne na možnosť  využitia biomasy pri výrobe tepla,  vymenené boli  okná, postupne sa stavebne upravujú odborné učebne a chodby.  Zmenu priniesli úspešné projekty, do ktorých sme sa   prácou svojich zamestnancov zapojili.

      Z finančných prostriedkov Európskej únie  a  svojpomocnou úpravou miestností sme vytvorili špecializovanú učebňu cudzích jazykov, dve počítačové učebne pre informatiku, spracovanie informácií a ekonomické predmety, kozmetický salón pre psov a mačky, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, biológie a odborných predmetov hygieny potravín, výživy, ekologického farmárstva, novozariadená  bola odborná učebňa reprodukcie, a chovu zvierat, učebňa klinických predmetov a chirurgie. Úplnou rekonštrukciou prešli chemické a veterinárne laboratóriá, v ktorých sa po niekoľkých desaťročiach  vymenila a doplnila potrebná laboratórna technika. Všetky učebne sú vybavené dataprojektormi, polovica učební má interaktívne tabule.

      Finančné prostriedky z projektov prispeli k tomu, že škola napĺňa podmienky vybavenia stanovené normatívom  pre vzdelávanie v oblasti veterinárnych vied. Vo vyučovacom procese využívame aj školský areál pre chov zvierat a na prepravu v rámci praxe školský autobus. K zlepšeniu podmienok pre výkon praxe by mali  prispieť v súčasnosti budované jednoduché ustajňovacie priestory. Pripravený je projekt kontajnerovej učebne pre prax a hygienický uzol, ktorý škola zatiaľ nemá. 

       

      Spracovala: RNDr. Pinčáková

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete