• Maturitné skúšky

     •  

      Smernica na obhajobu projektu

       

      Smernica na obhajobu projektu

      Smernica na obhajobu projektu pre odbor 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie

       


       

       

      Usmernenie k ukončeniu štvrtého ročníka a maturitným skúškam

       

       

       

       

      Harmonogram:

       

      1. 3. 5.       určenie príbuzných predmetov pre hodnotenie maturitných predmetov, oznámenie žiakom o komisionálnych skúškach
      2. 4. 5.       oboznámenie s príbuznými predmetmi pre hodnotenie maturitných predmetov
      3. 4. 5.     nahlásenie žiakov na komisionálne skúšky k ukončeniu II. polroka 2020/2021
      4. 5. 5.       zaokrúhlenie známok zo všetkých predmetov do 14. hodiny
      5. 14. 5.    odovzdanie vysvedčení štvrtým ročníkom (ešte bude upresnené)
      6. 18. 5.     schválenie priemeru a výslednej známky predsedom školskej maturitnej komisie
      7. 19. 5.     sprístupnenie známok končiacim žiakom
      8. 21. 5.     v prípade nesúhlasu so známkou žiak písomne požiada o vykonanie ústnej maturitnej skúšky, ústna maturitná skúška sa koná od 31. 5. do 1. 6. Nahlasovanie Ing. Šimkovičovej. Predbežný termín konania maturitnej skúšky 1. 6.
      9. 1. 6  o 9.00          

                    Ústna maturitná skúška z voliteľného predmetu Biológia (4 žiaci)

      Predseda predmetovej maturitnej komisie :     RNDr. Elena Kolesárová

      Členovia PMK:                                                         RNDr. Jana Miňová

                                                                                         MVDr. Helena Morvayová       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • 055/68 55 347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete