• Maturitné skúšky

     • MATURITA 2024

       

      Základné informácie o organizácii maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 nájdete na stránke NIVAM

      Legislatívu upravujúcu konanie maturitnej skúšky je dostupná na stránke NIVAM - základné informácie k Maturite 2024.

      Organizačné pokyny k maturitnej skúške v školskom roku 2023/2024 sa nachádza na stránke NIVAM - maturita - informácia k Maturite 2024.

      Uvedený dokument informuje najmä o:

      • predmetoch maturitnej skúšky,
      • maturite z cudzieho jazyka,
      • spôsobe prihlasovania sa na maturitnú skúšku,
      • termínoch maturitných skúšok,
      • klasifikácii a hodnotení maturitnej skúšky,
      • ukončení štúdia,
      • MS pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

      Viac informácií na www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

       

       

      Organizácia a priebeh maturitnej skúšky

       

      1) Organizácia maturitnej skúšky

      a) Organizáciu a konanie maturitnej skúšky upravuje:

       • Zákon č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon - platné znenie, účinný od 1.9.2018),
       • Vyhláška MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných  školách a jej zmien a doplnení (vyhláška v platnom znení).

      b) Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával.

      c) Maturitnú skúšku tvoria tieto predmety:

      1)  slovenský jazyk a literatúra

      2)  povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk - povinne na úrovni B1, dobrovoľne B2

                         (v tomto školskom roku anglický,)

      3)   praktická časť odbornej zložky

      4)   teoretická časť odbornej zložky

      3)   voliteľný predmet 

       

      - môže ním byť aj ďalší cudzí jazyk, z ktorého žiak vykoná len ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu, biológia, chémia, dejepis a pod.

       

        

      d) Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúracudzí jazyk pozostáva z externej, písomnej formy internej časti a ústnej  časti. Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti a ústnej časti. Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky.

       

      2) Maturitná skúška z predmetu cudzí jazyk

      a) Každý žiak musí maturovať z jedného cudzieho jazyka na úrovni B1 povinne, dobrovoľne B2

      b) Úrovne B1 a B2 v súlade s Európskym referenčným rámcom:

                                             B1 – nižšia úroveň                          B2 – vyššia úroveň

      B1- Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

      B2- Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

       

      3) Formy maturitnej skúšky

      Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS): 

            Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy (viac tu).

       

       • Slovenský jazyk a literatúra 
       • Cudzí jazyk – Úroveň B1, B2
       • Matematika 

       

      Viac informácií o štruktúre a zložení testov písomnej formy externej časti MS na stránke www.nucem.sk.

      Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS): 

      Písomná forma internej časti obsahuje písanie slohovej práce na jednotnú tému pre všetky školy SR. Témy sa zverejňujú na začiatku konania PFIČ. Všetci žiaci píšu prácu v rovnakom čase.

      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS):

      Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. Maturitnú komisiu tvorí predseda maturitnej komisie a dvaja alebo viacerí skúšajúci.

      Žiak môže vykonať v jeden deň ústnu formu maturitnej skúšky najviac z troch predmetov.

       
       

      4) Hodnotenie maturitnej skúšky

      a) Výsledky externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) sa hodnotia percentami, ústna odpoveď známkou. Na maturitnom vysvedčení sa z predmetu, ktorý má externú časť, uvádza aj percentil (úspešnosť žiaka v porovnaní s výsledkami ostatných maturantov SR z daného predmetu a úrovne).

      b) Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.

      c) Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

       

      Kedy zmaturujete?

       • Zo SJL, ANJ alebo iného cudzieho jazyka (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

      a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov

      alebo

      b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov.

       • Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete