• Zvyšovanie gramotností s prihliadnutím na prax

     • Názov projektu:

      Zvyšovanie gramotností s prihliadnutím na prax

      Kód projektu v ITMS2014+:

      312011AHB6

      Prioritná os: Vzdelávanie

      „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

      Poskytovateľ:  

      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiku

      Prijímateľ:

      Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca

      Miesto realizácie projektu:

      Košický kraj, Košice IV, Košice - mestská časť Barca SOŠ veterinárna, Námestie ml. poľnohospodárov 2, 040 17

       

      Celková výška oprávnených výdavkov:                                 130 041,75 €

      Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                  95%

      Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:         123 539,66 €

      Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:      6 502,09 €

      Trvanie projektu:

      Začiatok realizácie:       08/2020

      Koniec realizácie:          07/2023

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete