• Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľ SOŠ veterinárnej v Košiciach-Barci oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude vo všetkých triedach prebiehať dištančné teoretické aj praktické vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.
     Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.
    • V dňoch od 9.9.20 do 11.9.20 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Kurz je vyvrcholením procesu výchovy na ochranu človeka a prírody, prispieva k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti u žiakov. A v neposlednom rade vytvára sústavu vedomostí, zručností a návykov. Dopĺňa výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Počas kurzu sme uskutočnili výstup na Kojšovskú hoľu 1246 m.n.m. pričom sme prekonali vzdialenosť
    • Veľmi radi by sme Vám predstavili naše nové občianske združenie VET CANIS TEAM o.z., so sídlom SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca, ktorého poslaním je zabezpečovať a podporovať intervencie s asistenciou zvierat a ľudí, vzdelávať verejnosť v oblasti etiky, legislatívy, správania a emócií, socializácii, výchovy a výcviku zvierat, organizovať výstavy a súťaže spoločenských zvierat, prípravy a pozitívne tréningy pre ce
    • Na základe usmernení ministra školstva vedy, výskumu a športu SR a Ústredného krízového štábu SR sú v prílohách uvedené informácie k zabezpečeniu podporných poradenských služieb pre žiakov, rodičov a pedagógov v tejto mimoriadnej situácii dlhodobého prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach, na ktorých sa chceme podieľať aj my formou uvedenou v prílohe "Pomoc CPPPaP pre školy".
    • Táto webová stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj
    • Poberatelia (študenti) sociálnych štipendií pošlite prosím ekonomickému úseku (slovakova@sosvet.sk) e.mail s Vaším číslom účtu. Štipendium Vám bude bezhotovostne odoslané na uvedený účet.
    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
     Svojím príspevkom umožníte svojim deťom získavať kvalitnejšie vzdelanie, pomôžete nám vychovávať a vzdelávať mladých ľudí v novom tisícročí.
     Všetky informácie nájdete v sekcii ,,ako postupovať´´
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Veterinarny program
   • Zoo košice
   • Krmivá.sk
   • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • sosvet@sosvet.sk
    • 055/68 55 347
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete