• Prijímacie konanie

     •  


       

      Riaditeľka Strednej odbornej školy veterinárnej, ul. Námestie ml. poľnohospodárov 2, Košice-Barca MVDr. Mária Ivanová vyhlasuje v zmysle § 66 ods. 6  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024

       

       

      2. kolo prijímacích skúšok v termíne 20. jún 2023  (utorok) o 9:00.

       


       

      Prihlášky prijímame do 11. júna 2023 (do 23:59).

      Kritériá pre 2. kolo PS sú rovnaké ako kritériá pre 1. kolo a tie sú zverejnené na stránke školy.

       

       2. kola PS sa môžu zúčastniť iba tí uchádzači, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu!!!!

       

       

      Študijný odbor

      Počet voľných miest

      4336 M02    veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

      4

       


       

      Riaditeľka strednej školy zverejní  na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

       

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu (riadne podpísané!).

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete