• Prijímacie konanie

     • ROZHODNUTIE

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      • prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      • v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      Odôvodnenie:

      Termíny  rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 

      odbory pre štúdium v školskom roku 2021/2022

      Kód odboru Názov odboru Počet miest
      4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 16
      4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba 11
      4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 12
      4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 15
      4338 M veterinárny asistent pre ambulancie 30

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • 055/68 55 347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete