• Profil školy


     • KVAPKA n.f. so sídlom Košice - Barca, Mladých poľnohospodárov 2, bola zriadená 28. 08. 1997 pod číslom 97/07722 ako neinvestičný fond. Neinvestičný fond sa zriaďuje na dobu neurčitú.

           Zriaďovateľmi sú 
      Mgr. Jozef Skybjak a RNDr. Agáta Pinčáková. Správcom fondu je Ing. Daniela Šimkovičová.

           Účelom neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.


       

      Orgány neinvestičného fondu pracujú v tomto zložení:

      1. Správna rada:         MVDr. Mária Ivanová

                                            PhDr. Jarmila Džupinová

                                            Ing. Mencáková - Gulyášová

       

      2. Správca:                  Ing. Daniela Šimkovičová

       

      3. Dozorná rada:         Ing. Juraj Madej

                                            MVDr. Lucia Hájniková

                                            Ing. Miloslava Bindasová


       

      Iniciály KVAPKA n.f.:
          

      Číslo účtu: 4009064834/7500

      IBAN: SK 71 7500 0000 0040 0906 4834

      Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

      Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.
      Sídlo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
      Právna forma: Neinvestičný fond
      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 30688841

       

    • Ako postupovať

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
     1. Do 15.2.2025 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
     5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 04017 Košice
      Právna forma: Neinvestičný fond
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 30688841
     6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2025 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
     Podávate si daňové priznanie sami?
     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 04017 Košice
      Právna forma: Neinvestičný fond
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 30688841
     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2025) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
     Postup pre právnické osoby
     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
      Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.
      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 04017 Košice
      Právna forma: Neinvestičný fond
      Identifikačné číslo (IČO/SID): 30688841
     4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete