• Plánované školské akcie

     • Prehľad akcií

     •  

      Plánované školské podujatia v šk. roku 2022/2023

      Mesiac

      Názov podujatia

      Organizuje

      September

      Cena rektorky UVLF v parkúrovom skákaní, 9. 9. 2022 (outdoorová aktivita)

      MVDr. Hájniková

      Špeciálna výstava poľovných sliedičov, 24. 9.

      Ing. Mirgus

      Úprava školského jazierka (outdoorová aktivita)

      MVDr. Morvayová,

      MVDr. Pačaj

      Európsky deň jazykov 26. 9. 2022

      Ing. Horňáková

      Mgr. Luptáková

      Ing .Pentráková

      PhDr. Džupinová

       

      Aktivita zameraná na analýzu barčianskeho rybníka z hľadiska chemického zloženia, biologickej diverzity a fyzikálnych vlastností

      Ing. Mencáková

       

      Realizácia hier „Vitaj na veterine“ – realizácia aktivít na adaptáciu novoprijatých žiakov školy

      Mgr. Bodnárová

      Október

      Veterinárny deň, výstava drobnochovu (aktivity na adaptáciu novoprijatých žiakov, aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie a elimináciu stereotypov)

      Členovia obidvoch PK

      1. 10.

      Jesenné halové preteky v parkúre – účasť žiakov školy

      MVDr. Hájniková

      2. 10.

      KK Rona Košice – skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku za účasti žiakov

      Ing. Mirgus

       

      „Pohár ústředního ředitele SVS“, 4 žiaci

      MVDr. Morvayová

      Mgr. Horňáková

      Mgr. Luptáková

      Mgr. Riemerová

      MVDr. Benková

      10. 10. – 14. 10.

      Deň zdravého životného štýlu, týždeň zdravej výživy,

      Mgr. Bodnárová

      Mgr. Riemerová

      MVDr. Benková

       

      Canisterapeutické skúšky – účasť žiakov školy

      MVDr. Hájniková

      Ing. Mirgus

       

      Halloween party, vyrezánie tekvíc (kreatívna súťaž na budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede)

      PaedDr. Švec

      Mgr. Luptáková

      Mgr. Repiský

       

       

      Imatrikulácia, prijatie do cechu veterinárov, aktivity na adaptáciu novoprijatých žiakov

      PaedDr. Švec

       

      Noc netopierov

      MVDr. Morvayová

      MVDr. Pačaj

       

      Vrámci realizácie projektu Školský šport realizácia športových súťaží – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

      23. 10.

      Olympiáda o európskej únii

      PaedDr. Švec

      Mgr. Čižmárová

       

      Posúdenie a vyhodnotenie (predchádza úprava) kompostovača

      MVDr. Šoltés

       

      Nové produkty bánk – výstup po exkurzii v banke

      Ing. Šimkovičová

      25.- 27. 11.

      November

       

       

       

       

       

       

       

       

      Medzinárodná výstava psov Bratislava

      Ing. Mirgus

      Musíme si pomáhať – „Týždeň ľudských práv“., formou prednášky a besedy neformálnou aktivitou v téme kritického myslenia, aktivity pre žiakov v oblasti právneho minima občana, 14. – 18. 10. 2022   

      „Utečenci a rómska problematika“

       

      Mgr. Riemerová

      Ing. Madej

      Kultúrne dopoludnie – podpora ľudských práv a kultúry, tolerancie medzi mladými ľuďmi, 16. 11. 2022

      Mgr. Riemerová

      Anglické divadelné predstavenie Last Wish – neformálne vzdelávanie

      Mgr. Luptáková

       

      Prednáška k medzinárodnému dňu tolerancie

      Ing. Madej

      Výchovno-vzdelávacie prezentácie v ZŠ Hroncova Košice

      Ing. Mirgus

      MVDr, Morvayová

      Sprevádzkovanie laboratórneho modelu biologickej čistiarne odpadových vôd

      Ing. Mencáková

       

      Celoštátna výstava zvierat v Nitre za účasti žiakov

      Ing. Mirgus

       

      Výchovno-vzdelávacie  prezentácie v ZŠ Hroncova Košice

      MVDr. Hájniková

       

      Diskusné fórum na tému „Plytvanie potravín“

      MVDr. Benková

       

      Vypracovanie projektov na tému (žiaci) a ich vyhodnotenie – príprava pre budúci život- :“Šetrenie elektrickou energiou“ – veľmi aktuálna téma

      MVDr. Šoltés

      December

      Vianočná akadémia – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Bodnárová

      Mgr. Riemerová

      6. 12.

      Mikuláš , budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede, aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie a elimináciu stereotypov

       

      PaedDr.  Švec

      7. 12.

      Olympiáda ľudských práv - šk. kolo

      Mgr. Riemerová

      Ing. Madej

       

      .

       

      Kreatívne Vianoce, budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede, aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie a elimináciu stereotypov

      Mgr. Gajdošová

       

      Vianočný volejbalový turnaj, budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      PaedDr. Erik Švec

      Mgr. Repiský

       

      Olympiáda v ANJ – šk. kolo

      Mgr. Luptáková

       

      Olympiáda v NEJ – šk. kolo

      Mgr. Pentráková

       

      Biblická olypiáda

      Mgr. Bolješiková

       

      Súťaž žiakov SOŠ - Wordprocessing

      Ing. Porubän

      Január

       

      Ples veterinárov

       

      Mgr. Riemerová

       

      Školský turnaj v bedmintone, budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

       

      Deň otvorených dverí – aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie a elimináciu stereotypov

      Členovia obidvoch PK

       

      Deň otvorených dverí UVLF – výber žiakov

      Ing. Mirgus

       

      V rámci realizácie projektu Školský šport realizácia športových súťaží – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

      Február

       

      Matematická olympiáda

       

      Ing. Porubän

       

      V rámci realizácie projektu Školský šport realizácia športových súťaží – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

       

      Hviezdoslavov Kubín – šk. kolo

      Mgr. Riemerová

      Mgr. Bodnárová

       

      Divadelné predstavenie  v ŠD Košice

      Mgr. Riemerová

       

      Školské kolo SOČ, výber študentov

      MVDr. Šoltés

       

      Kurzové formy vyučovania telesnej a športovej výchovy – lyžiarsky výcvik

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

       

      Ruské slovo – súťaž v speve

      PhDr. Džupinová

      Marec

      Súťaž Biblia očami detí a mládeže – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Luptáková

       

      Súťaž Junior internet

      Ing, Porubän

       

       

      Burza kníh

      Mgr. Riemerová

      Mgr.Bodnárová

       

      V rámci realizácie projektu Školský šport realizácia športových súťaží – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

       

      Apríl

       

       

       

       

       

      Floorbalový turnaj tried

       

      PaedDr. Švec

      Mgr. Repiský

      Deň Zeme, Dni vody, prednáška na TÚ, výber žiakov na ochutnávke minerálnych vôd, aký je ich vplyv na zdravie, projekty zamerané na tému voda a jej ochrana

      Ing. Mencáková,

      RNDr. Miňová

      MVDr. Šoltés

      V rámci realizácie projektu Školský šport realizácia športových súťaží – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

      Súťaž žiakov SOŠ v BOZP

      Ing. Porubän

       

      Fyzikálna show

      Ing. Porubän

       

      Účasť na súťaži Mladý Európan – aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie a elimináciu stereotypov.

      PaedDr. Švec

       

       

      Údržba jazierka – posúdenie a vyhodnotenie projektov

      MVDr. Šoltés

      Máj

      Rozlúčka so štvrtákmi

      Mgr. Bodnárová

       

      Spoznávaj zvieratá, účasť našich žiakov na MS Haniska a ZŠ Dneperská – outdoorová aktivita

      Ing. Mirgus

       

      Kurzové formy vyučovania telesnej a športovej výchovy – plavecký výcvik na mestskej plavárni

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

       

      Návšteva Botanickej záhrady – vzdelávanie v téme environmentálnej výchovy

      RNDr. Miňová

       

      Projektové vyučovanie na tému mikropolutanty v životnom prostredí

      Ing. Mencáková

       

      Jún

      V rámci realizácie projektu Školský šport realizácia športových súťaží – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

      Agility, skúšky a preteky za účasti našich žiakov

      Ing. Mirgus

      Brigáda v útulku psov v Haniske

      Ing. Mirgus

      Olympijský deň športu – aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie a elimináciu stereotypov

      PaedDr. Švec

      Mgr. Repiský

       

      MDD na UVLF Košice – medziškolské vzťahy s univerzitou

      Ing. Mirgus

       

      V rámci realizácie projektu Školský šport realizácia športových súťaží – budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede

      Mgr. Repiský

      PaedDr. Švec

       

      Matematický klokan

      Ing. Porubän

       

      Digitálna bezpečnosť

      Ing. Porubän

       

      Diskusné fórum na tému „Plytvanie potravín“

      MVDr. Benková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete