• Profil školy

    • Výchovná poradkyňa: Ing. Milada Zlatošová

     E-mail: milgold@centrum.sk

     Tel. kontakt: 055/68 55 347

      

     • Info pre absolventov

     • Som absolvent školy, čo ďalej?

      Skončili sme štúdium na strednej škole a neviete, ako ďalej postupovať, aké práva a povinnosti má absolvent v súvislosti so zdravotným a sociálnym poistením?

      Evidencia na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie naÚrade práce sociálnych vecí a rodiny. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

      Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.j. do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

      Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt (žiadosť o zaradenie do evidencie občan získa priamo na úrade). Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení štúdia (dátum maturitnej skúšky) bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia, takže štát zaňho nepretržite platí poistné na zdravotné poistenie. Ak  požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

      Do konca septembra nahlásiť triednemu učiteľovi 4.ročníka umiestnenie na VŠ, úrade práce alebo zamestnanie!!!

      Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie naÚrade práce sociálnych vecí a rodinypredkladá:

      • Úrad práce – do 7 dní potrebujete občiansky preukaz, doklad o ukončení štúdia na strednej škole, maturitné vysvedčenie, vyplnenú písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie, prípadne potvrdenie o nástupe na vysokú školu
      • Zdravotná poisťovňa – prihlásiť sa do 8 dní, občiansky preukaz, doklad o ukončení strednej školy, prípadne potvrdenie o nástupe na vysokú školu
      • Sociálna poisťovňa – tú ak ste nezamestnaný navštíviť nemusíte, len v prípade, že sa chcete poistiť dobrovoľne

       

      Úrade práce sociálnych vecí a rodinyposkytuje uchádzačovi o zamestnanie:

      a) informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné)

      b) informačno - poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní)

      c) odborné poradenské služby

      d) nástroje aktívnych opatrení na trhu práce (vzdelávanie a príprava pre trh práce a možnosť využitia rôznych príspevkov jednotlivých nástrojov napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,...).

      Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je dostaviť sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodinyv súlade so zákonom  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vznp.

      Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

      Zdroj:

      internetová stránka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

      internetová stránka VšZP a Zdravotnej poisťovne Dôvera

       

                                                                                        Výchovný poradca: Ing. Zlatošová

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete