• Profil školy

     • Vážení rodičia,

      je mi veľkým potešením, že sa Vám môžem predstaviť. Som Silvia Illés, školská psychologička na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach-Barci.  Magisterský diplom v študijnom odbore psychológia som získala na Trnavskej univerzite v roku 1999. Psychoterapeutické vzdelanie som si doplnila a ukončila v roku 2006, som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Som zapísaná do zoznamu psychoterapeutov Slovenskej republiky. Svoju pracovnú dráhu som začala v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach, kde doteraz pracujem s deťmi s poruchami pozornosti, s poruchami učenia a správania. Svoje vzdelanie si neustále rozširujem na rôznych kurzoch a seminároch aj naďalej. S radosťou som prijala ponuku tunajšej školy venovať sa aj Vašim deťom a zdieľať s nimi radosti aj starosti študenta strednej školy.

      Čo je náplňou práce školského psychológa?

      Primárnym cieľom školského psychológa je prispievať odbornými psychologickými službami k zlepšovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Školský psychológ má v koncepcii práce tri hlavné druhy činnosti a to, preventívnu, identifikačno-diagnostickú a intervenčnú.

      Zdravý a harmonický vývin človeka môže byť narušený rozličnými faktormi. Deti dokážu veľmi citlivo reagovať na zmeny ich najbližšieho prostredia a celou svojou bytosťou dávajú najavo, že niekde nastal problém. Problémy v učení, zhoršený školský prospech, zmeny a problémy v správaní... Práve v týchto situáciách môže pomôcť podpora školského psychológa vo forme individuálneho poradenstva. Práca školského psychológa nie je potrebná len vtedy, keď nastal problém. Školský psychológ v prvom rade kladie dôraz na spoznávanie osobnosti žiakov a rozvíjanie ich silných stránok a skrytého potenciálu.

       

      Oblasti, ktorým sa venujem:

      • identifikácia žiakov s problémami v učení (porucha pozornosti a problémy s koncentráciou, slabá motivácia k učeniu, tréma a silná úzkosť pri skúšaní a pod.),
      • rozvíjanie efektívneho učenia (spoznanie vlastného učebného štýlu, zlepšenie spôsobov učenia, študijných návykov, rozvoj pozornosti a motivácie k učeniu),
      • identifikácia žiakov s poruchami správania a pomoc pri modifikáciu nežiaduceho správania (agresívne a impulzívne správanie, nízke sebavedomie, nedostatok sebaúcty, úzkostné prejavy, problémy s adaptáciou a so začlenením do kolektívu),
      • realizácia programov zameraných na rozvoj osobnosti a sociálnych zručností (podpora osobnostného rastu, sebapoznávania, rozvoj emocionálnej inteligencie, empatie, asertivity, komunikačných zručností, zručností na riešenie konfliktov),
      • realizácia skupinových aktivít zameraných na prevenciu rizikového správania s dôrazom na oblasť sociálnej patológie
      • poznávanie a diagnostika sociálnych vzťahov v triedach
      • individuálne konzultácie pre žiakov, rodičov a učiteľov
      • spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
      • starostlivosť o integrovaných žiakov

       V prípade záujmu o konzultáciu volajte na toto telefónne číslo: 0907 664 797

        
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete