• Profil školy

     • Informácie k nástupu žiakov do školy

       

           1.Vyučovanie sa v školskom roku 2022/2023 začne dňa 5.9.2022 o 9.00 hod.

       

      1.ročníky – privítanie RŠ v aule školy, vstup do budovy školy majú povolení aj rodičia

      Pri nástupe do školy doniesť - fotokópiu vysvedčenia z 9. ročníka, fotokópiu rodného listu a tašku na učebnice

      2. – 4. ročníky – stretnutie v kmeňových triedach

       

          2. Žiaci sú povinní priniesť so sebou a odovzdať tr. učiteľovi Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci 2.-4. ročníkov môžu vyhlásenie poslať  cez EduPage.

       

           3. Zadelenie žiakov prvých ročníkov do tried podľa odborov:

      TRIEDA

      ODBORY

      TRIEDNY UČITEĽ

       

      I.A

      4336 M 01- veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove hospodárskych zvierat

      4336 M 03- veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove cudzokrajných zvierat

       

      Ing. Mencáková-Gulyášová Angelika PhD.

       

      I.B

      4336 M 02 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena v hygienickej a laboratórnej službe

      4336 M 05 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove psov

       

      Mgr. Bodnárová Martina

      I.C

      4338 M  - veterinárny asistent pre ambulancie

      MVDr. Hájniková Lucia

      Pre prvákov sú objednané knihy na anglický jazyk a na druhý cudzí jazyk. Je potrebné učebnice na prvých hodinách zaplatiť (spolu cca 50 eur)

       

             4. Dôležitá informácia!!!!

      Dňa 9.9.2022 sa pre 1.-2. ročníky uskutoční 1. a 3. účelové cvičenie a pre 3.ročníky sa uskutoční KOŽaZ. Je potrebné si priniesť na internát vhodné oblečenie a obuv do každého počasia. KOŽaZ pre tretie ročníky bude pokračovať ďalej v dňoch 12.-13.9.2022. Účasť povinná.

       

           5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informácie na svojom webovom sídle k nástupu žiakov do školy a k prevádzke škôl a školských zariadení od 1.9.2022.

      Viac info tu: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

       

      Pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predloží každý žiak tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti"_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

       


      Domáce antigénové samotestovanie 

       

      Balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek dostanú žiaci v deň nástupu do školy.

      Pri preberaní žiak podpíše odovzdávací protokol.

       

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

       

      Návod na použitie

      Samodiagnostický test návod na použitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.pdf

       

      Inštruktážne video pre samotestovanie

       

       


      Bezpečnostné a zdravotné opatrenia týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19

      Týka sa zamestnancov, študentov aj zákonných zástupcov. Tieto opatrenia upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2021/2022. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov

      Podmienky vstupu do školy.pdf

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete